Budova SDC Dvíhače okien Dvíhače okien Dvíhače okien

Vitajte na stránkach Slovakian Door Company ...

Budova Slovakian Door Company

Spoločnosť Slovakian Door Company, s.r.o. je súčasťou holdingu Küster Küster so sídlom v Ehringshausene v Spolkovej republike Nemecko. Výrobným programom spoločnosti sú komponenty pre automobilový priemysel. Hlavný rozsah výroby predstavujú montážne práce a kompletáž výrobkov.

Spoločnosť sa v záujme kvality, ochrany životného prostredia a zdravia svojich zamestnancov zaväzuje dodržiavať nasledujúce zásady:

 • Vysoká kvalita našich výrobkov a služieb sú najvyššími firemnými cieľmi, pričom orientáciou na zákazníka dosahujeme jeho vysokú spokojnosť.
 • Naše pokyny pre kvalitu sú záväzné. Implementácia pokynov pre zabezpečenie kvality je primárnym cieľom spoločnosti. Dodatočné požiadavky našich zákazníkov sú realizované efektívne.
 • Neustále zlepšovanie prostredníctvom inovácií a využitím najmodernejších technológií znamená náskok pred konkurenciou a zároveň podporuje aktívnu účasť všetkých zamestnancov v príslušných oblastiach.
 • Chrániť životné prostredie (ŽP) operatívnym riadením produkcie svojich odpadov, emisií do ovzdušia, emisií do vôd, spotreby energií a ďalších vplyvov vznikajúcich v procese výroby ako aj v podporných činnostiach.
 • Top firemnou filozofiou je neustále zlepšovať produkty, procesy, systém riadenia kvality a ochrany ŽP, znižovať nepriaznivé vplyvy činností spoločnosti a prijímať opatrenia na prevenciu znečistenia ŽP.
 • Sledovať a dodržiavať právne predpisy, rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy, ako aj požiadavky ostatných zainteresovaných strán v oblasti ŽP, týkajúce sa spoločnosti.
 • Pri informovaní a vzdelávaní zamestnancov dbať na otázky kvality, ochrany ŽP a každého zamestnanca informovať o jeho povinnostiach v systéme riadenia ochrany ŽP.
 • Zásadný prínos pre dosiahnutie našich cieľov kvality a environmentu nesú naši zamestnanci. Spolupracovať s dodávateľmi a zmluvnými partnermi v otázkach ochrany ŽP a podnecovať ich, aby sa podieľali na ochrane ŽP.
 • Podporovať otvorenú komunikáciu so zákazníkmi, s verejnosťou, dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy a mimovládnymi organizáciami v oblasti kvality a ochrany ŽP.
 • Táto politika kvality a environmentu je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

  V Bratislave, dňa 5.1.2017

  Ing. Vladimír Horváth
  konateľ

Informácie

 • O nás... Niečo o našej spoločnosti
 • Kontakty Kontaktné údaje spoločnosti a pracovníkov na jednotlivých oddeleniach
 • Doprava Stránka pre zmluvných prepravcov